Tư vấn giải quyết tranh chấp

Khoa và Cộng sự đã tư vấn và giúp cho nhiều doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức giải quyết thỏa đáng nhiều vụ tranh chấp, bảo đảm giữ vững các quyền lợi tối đa của khách hàng theo luật pháp quy định.

tư vấn giải quyết tranh chấp

Các dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp của Khoa và Cộng sự gồm có:

  1. Tranh chấp dân sự
  2. Tranh chấp thương mại
  3. Tranh chấp Hợp đồng
  4. Tranh chấp lao động
  5. Tranh chấp hôn nhân – gia đình
  6. Tranh chấp đất đai – nhà ở
  7. Tranh chấp thừa kế
  8. Tranh chấp sở hữu trí tuệ

Dịch vụ tư vấn pháp luật và các dịch vụ pháp lý thuộc mọi lĩnh vực, thực hiện bởi Công ty Tư vấn Khoa và Cộng sự. Để nhận biểu phí luật sư và dịch vụ tư vấn pháp luật, vui lòng liên hệ contact@khoavacongsu.com hoặc gọi số Hotline (08) 39.110.345.