TÍNH PHÁP LÝ VỀ TRUNG TÂM HÒA GIẢI

Trung tâm hòa giải thương mại có ít nhất 3 sáng lập viên

Theo dự thảo Nghị định về hòa giải thương mại, tổ chức hòa giải thương mại bao gồm Trung tâm hòa giải thương mại và Trung tâm trọng tài có cung cấp dịch vụ hòa giải thương mại.

Theo dự thảo, Trung tâm hòa giải thương mại được thành lập theo quy định, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, thực hiện cung cấp dịch vụ về hòa giải thương mại. Trung tâm hòa giải thương mại được lập chi nhánh, văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật. Cơ cấu, bộ máy tổ chức của Trung tâm hòa giải thương mại do điều lệ của Trung tâm quy định. Chủ tịch Trung tâm hòa giải thương mại là hòa giải viên thương mại.

Điều kiện thành lập Trung tâm hòa giải thương mại

Trung tâm hòa giải thương mại được thành lập khi có ít nhất 3 sáng lập viên là công dân Việt Nam có đủ tiêu chuẩn là hòa giải viên thương mại theo quy định đề nghị thành lập và được Bộ trưởng Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập.

Theo dự thảo, hồ sơ đề nghị thành lập Trung tâm hòa giải thương mại gồm: 1- Giấy đề nghị thành lập; 2- Dự thảo điều lệ của Trung tâm; 3- Dự thảo Quy tắc hòa giải của Trung tâm; 4- Danh sách các sáng lập viên và các giấy tờ kèm theo chứng minh những người này có đủ điều kiện quy định.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập cho Trung tâm hòa giải thương mại và phê chuẩn điều lệ của Trung tâm; trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Giấy phép thành lập, Trung tâm hòa giải thương mại phải đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi Trung tâm đặt trụ sở. Hết thời hạn này nếu Trung tâm không đăng ký thì giấy phép không còn giá trị. Bộ Tư pháp quy định trình tự, thủ tục đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại.

Đối với Trung tâm trọng tài thương mại, dự thảo nêu rõ, Trung tâm trọng tài thương mại đăng ký cung cấp dịch vụ hòa giải thương mại theo quy định sau: Trung tâm trọng tài thương mại gửi 1 bộ hồ sơ đề nghị thay đổi nội dung Giấy phép thành lập Trung tâm trọng tài thương mại trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính đến Bộ Tư pháp. Trình tự, thủ tục thay đổi nội dung Giấy phép thành lập Trung tâm trọng tài thương mại thực hiện theo quy định của pháp luật về trọng tài thương mại.

Nguồn: chinhphu.vn


Dịch vụ tư vấn pháp luật và các dịch vụ pháp lý thuộc mọi lĩnh vực, thực hiện bởi Công ty Tư vấn Khoa và Cộng sự. Để nhận biểu phí luật sư và dịch vụ tư vấn pháp luật, vui lòng liên hệ contact@khoavacongsu.com hoặc gọi số Hotline (08) 39.110.345.