Người sử dụng lao động có vi phạm pháp luật khi quy định làm việc 12h/ngày?

Người sử dụng lao động có vi phạm pháp luật khi quy định làm việc 12h/ngày?

Trả lời:

Điều 104 Bộ luật lao động năm 2012 có quy định như sau:

“Điều 104. Thời giờ làm việc bình thường

  1. Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và 48 giờ trong 01 tuần.
  2. Người sử dụng lao động có quyền quy định làm việc theo giờ hoặc ngày hoặc tuần; trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 01 ngày, nhưng không quá 48 giờ trong 01 tuần .

Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động thực hiện tuần làm việc 40 giờ.

  1. Thời giờ làm việc không quá 06 giờ trong 01 ngày đối với những người làm các công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.”

Theo như pháp luật quy định thì người sử dụng lao động có quyền quy định làm việc theo giờ hoặc theo tuần. Tuy nhiên làm việc theo giờ không được quá 10 giờ/ngày và làm việc theo tuần không được quá 48 giờ/ tuần.

Như vậy, theo quy định nêu trên thì người sử dụng lao động quy định làm việc 12 giờ/ngày là đã vi phạm pháp luật.


Dịch vụ tư vấn pháp luật và các dịch vụ pháp lý thuộc mọi lĩnh vực, thực hiện bởi Công ty Tư vấn Khoa và Cộng sự. Để nhận biểu phí luật sư và dịch vụ tư vấn pháp luật, vui lòng liên hệ contact@khoavacongsu.com hoặc gọi số Hotline (08) 39.110.345.