Doanh nghiệp có nhất thiết phải thành lập công đoàn hay không?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Luật công đoàn năm 2012 quy định:

“Điều 5. Quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn

 

Người lao động là người Việt Nam làm việc trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn.”

Hơn nữa, căn cứ Điều 189 Bộ luật lao động năm 2012:

“Điều 189. Thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức

  1. Người lao động làm việc trong doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn theo quy định của Luật công đoàn.
  2. Công đoàn cấp trên cơ sở có quyền và trách nhiệm vận động người lao động gia nhập công đoàn, thành lập công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức; có quyền yêu cầu người sử dụng lao động và cơ quan quản lý nhà nước về lao động địa phương tạo điều kiện và hỗ trợ việc thành lập công đoàn cơ sở.
  3. Khi công đoàn cơ sở được thành lập theo đúng quy định của Luật công đoàn thì người sử dụng lao động phải thừa nhận và tạo điều kiện thuận lợi để công đoàn cơ sở hoạt động.”

Như vậy, theo quy định trên, có thể hiểu, pháp luật khuyến khích chứ không bắt buộc phải thành lập công đoàn. Doanh nghiệp có thể thành lập hoặc không thành lập công đoàn tùy theo nguyện vọng của tập thể người lao động.

 


Dịch vụ tư vấn pháp luật và các dịch vụ pháp lý thuộc mọi lĩnh vực, thực hiện bởi Công ty Tư vấn Khoa và Cộng sự. Để nhận biểu phí luật sư và dịch vụ tư vấn pháp luật, vui lòng liên hệ contact@khoavacongsu.com hoặc gọi số Hotline (08) 39.110.345.