ĐỀ NGHỊ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG

  1. Tôi có câu hỏi muốn được Luật sư tư vấn như sau. Tôi có gửi đề nghị giao kết hợp đồng gia công cho một công ty. Đề nghị đã được gửi đi nhưng tôi không biết đề nghị có hiệu lực tại thời điểm nào, từ lúc tôi gửi đi hay tại thời điểm công ty kia nhận được đề nghị. Luật sư có thể cung cấp các quy định pháp luật để làm rõ thắc mắc này cho tôi được không?

 

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 388 Bộ luật Dân sự 2015 về Thời điểm đề nghị giao kết hợp đồng có hiệu lực:

“Điều 388. Thời điểm đề nghị giao kết hợp đồng có hiệu lực

  1. Thời điểm đề nghị giao kết hợp đồng có hiệu lực được xác định như sau:
  2. a) Do bên đề nghị ấn định;
  3. b) Nếu bên đề nghị không ấn định thì đề nghị giao kết hợp đồng có hiệu lực kể từ khi bên được đề nghị nhận được đề nghị đó, trừ trường hợp luật liên quan có quy định khác.
  4. Các trường hợp sau đây được coi là đã nhận được đề nghị giao kết hợp đồng:
  5. a) Đề nghị được chuyển đến nơi cư trú, nếu bên được đề nghị là cá nhân; được chuyển đến trụ sở, nếu bên được đề nghị là pháp nhân;
  6. b) Đề nghị được đưa vào hệ thống thông tin chính thức của bên được đề nghị;
  7. c) Khi bên được đề nghị biết được đề nghị giao kết hợp đồng thông qua các phương thức khác.”

Như vậy, theo quy định của pháp luật dân sự hiện hành, nếu bạn không ấn định thời điểm có hiệu lực của đề nghị giao kết hợp đồng thì đề nghị này có hiệu lực kể từ thời điểm công ty bên kia nhận được đề nghị. Thời điểm nhận được đề nghị là khi bạn chuyển đề nghị đến trụ sở của công ty bạn muốn hợp tác gia công, hoặc khi bên kia nhận được thư điện tử, fax nếu bạn gửi qua các phương tiện này.

 


Dịch vụ tư vấn pháp luật và các dịch vụ pháp lý thuộc mọi lĩnh vực, thực hiện bởi Công ty Tư vấn Khoa và Cộng sự. Để nhận biểu phí luật sư và dịch vụ tư vấn pháp luật, vui lòng liên hệ contact@khoavacongsu.com hoặc gọi số Hotline (08) 39.110.345.